کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍پ‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آن‍زی‍م‍ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ - ق‍رن‌۲۰
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌- ۷۲۰؟ق‌ .گ‍ل‍ش‍ن‌ راز -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ف‍ولاد -- ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ج‍ب‍ر --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‍دان‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
غ‍لات‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ات‌
ع‍طار،م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷؟-۶۲۷؟ -ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍داری‌ -- ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دک‍روری‌ ، س‍وداب‍ه‌
دول‍ت‌آب‍ادی‌، پ‍روی‍ن‌
ک‍ری‍س‍ت‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد
م‍ص‍دق‌، اح‍م‍د
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
ش‍اپ‍ور، پ‍روی‍ز
ت‍راوای‍ا، ه‍ان‍ری‌،۱۹۱۱
زری‍ن‌ ک‍وب‌،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱-۱۳۷۸
گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
گ‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز
لاه‍ی‍ج‍ی‌، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
گ‍ارس‍ی‍ام‍ارک‍ز، گ‍اب‍ری‍ل‌
دوس‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌،م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۳-۱۳۶۵
ه‍ی‍ل‌
ب‍رن‍ن‌، ری‍چ‍ارد.ج‍ی‌
م‍س‍ت‍غ‍ن‍ی‌، خ‍داداد
آرن‍ت‍زن‌، چ‍ارل‍ز،ج‍ی‌
اخ‍وت‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
گ‍ل‌ آق‍ا
ص‍دای‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
زوار
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍وس‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌
س‍خ‍ن‌
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌، دف‍ت‍ر دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌
ن‍ش‍رن‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍ع‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مهرتاب
دولت آبادی ، پروین ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭د۷۷۹‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شقایق وبرف
تراوایا، هانری ،۱۹۱۱ ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ت۵۳۳‌ش‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیزیک دانشگاهی
گاینز، جیمز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭‌گ۲۱۷ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هایزنبرگ احتمالا اینجا خوابید
برنن ، ریچارد.جی ؛  تهران موسسه اطلاعات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۰۹۲۲‬,‭‌ب۴۸۳‍ه‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی
مصدق ، احمد ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۳۴‬,‭۹۵۰۹۵۵‬,‭‌م۶۱۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دریای گوهر
حمیدی شیرازی ،مهدی ، ۱۲۹۳-۱۳۶۵ ؛  تهران صدای معاصر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ح۸۵۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف جامع علوم کشاورزی
آرنتزن ، چارلز،جی ؛  تهران وزارت کشاورزی ، دفتر دائره المعارف جامع علوم کشاورزی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۳۰‬,‭۳‬,‭آ۴۲۲د‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
صدای بال سیمرغ : درباره زندگی واندیشه عطار.کتابشناسی کتابها ومقالات دکترعبدالحسین زرین کوب
زرین کوب ،عبدالحسین ، ۱۳۰۱-۱۳۷۸ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ع۶۶۷/‌سز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و راهنمای میپل V
هیل ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭۲۸۵۵۳‬,‭‌ه۹۶۲‌خ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاریکلماتور
شاپور، پرویز ؛  تهران گل آقا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۷۴۱‬,‭۵۹۵۵‬,‭‌ش۱۱۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات بررسی نحوه پاسخ آنزیمها در درختان جنگلی به تغییرات عوامل زیست محیطی
علی احمدکروری ، سودابه ؛  تهران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۱۹۲۵‬,‭‌ع۸۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عشق سالهای وبا
گارسیامارکز، گابریل ؛  تهران نشرنیک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭‌گ۱۴۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز
لاهیجی ، شمس الدین محمد ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ش۳۵۸‌گ/‌ش‌ل‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی بر اساس نسخه قونیه
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای متابولیک و تغذیه ای دام
مستغنی ، خداداد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۳۶‬,‭۰۸۹۶۳۹‬,‭‌م۵۳۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غلات ( جو، گندم ، برنج ، ذرت ، ذرت خوشه ای )
اخوت ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۳۳‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ف‍لا۳۲۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۲۰‬,‭۰۰۱۵۱‬,‭‌ح۱۶۹ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسئله های مبانی فیزیک دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک ، جرل واکر ویرایش پنجم
کریستمن ، ریچارد ؛  [تهران ] نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭‌ک۴۸۸ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جبردانشگاهی دوره های کارشناسی ریاضی (گروه و حلقه )
دوستی ، حسین ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۱۲‬,‭۰۰۷‬,‭د۷۶۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها
گلعذار، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۷۲‬,‭۳۶‬,‭‌گ۶۱۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9