کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۹
ژن‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(م‍ت‍وس‍طه‌)
اوس‍ت‍ا .س‍ی‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
غ‍لات‌ - ای‍ران‌ - آم‍ار
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۱ ق‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ار
 
پدیدآور:
ه‍ولاس‌ .ج‍ی‌ .ام‌
ع‍ل‍وی‌، ب‍زرگ‌
ب‍رگ‌، پ‍اول‌
ه‍ب‍اردHobaRrd,john
م‍ی‍ل‍ر، ج‍ورج‌ ت‍ای‍ل‍ر
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اوس‍ت‍ا .س‍ی‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌( ف‍ارس‍ی‌ - اوس‍ت‍ای‍ی‌)
ش‍ب‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ه‍ری‍ار،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۵-۱۳۶۷
ت‍ال‍س‍ت‍وی‌، ل‍ئ‍ون‌
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍س‍ت‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍ی‍ش‍ه‌وری‌، ج‍ع‍ف‍ر
آذرپ‍ن‍اه‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ارش‍ال‌،ک‍ات‍ری‍ن‌
م‍ای‍زر
ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
پ‍اش‍ن‍گ‌، م‍ص‍طف‍ی‌
داراب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
دف‍ت‍رپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
زری‍ن‌:م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ب‍ودج‍ه‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍ار و اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ح‍ور
ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍خ‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍وی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ واک‍س‍ن‌ و س‍رم‌ س‍ازی‌ رازی‌
اس‍اطی‍ر
پ‍ی‍ش‍روان‌، م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار،محمدحسین ، ۱۲۸۵-۱۳۶۷ ؛  تهران زرین :موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۸۲۵د‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نخستین گامها در المپیادهای ریاضی
دارابی ، ابراهیم ؛  تهران پیشروان ، مبتکران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭۷۶‬,‭د۱۶۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مقدماتی
آذرپناه ، فریبرز ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۴‬,‭آ۲۸۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک محیط های پیوسته
رحیمیان ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۳۱‬,‭ر۴۲۴‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک حالت جامد
مایزر ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۴۱‬,‭‌م۱۹۶‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گاتها .قدیمی ترین قسمت اوستا
اوستا .سینا .گاهان ( فارسی - اوستایی ) ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی
مارشال ،کاترین ؛  تهران دفترپژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌م۱۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آخرین سنگر آزادی
پیشه وری ، جعفر ؛  تهران موسسه نشر و پژوهش شیرازه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۵۲۰۴۵۲‬,‭‌پ۹۸۵آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر ژن
برگ ، پاول ؛  کرج موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭‌ب۴۶۷‌ن‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طیف سنجی مدرن
هولاس .جی .ام ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۴۳‬,‭۰۸۵۸‬,‭‌ه۸۶۱ط‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زیستن در محیط زیست
میلر، جورج تایلر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۲‬,‭‌م۹۷۹ز‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جنگ و صلح
تالستوی ، لئون ؛  [تهران ] انتشارات نیلوفر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌ج‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عشق روی پیاده رو
مستور، مصطفی ؛  تهران انتشارات کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۵۴۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ( c++ سی )++ وحل مسائل نمونه
هباردHobaRrd,john ؛  کرمانشاه نوپردازان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹۳س‌/۲۶۲‬,‭‌ه۴۲۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده آثار بزرگ علوی
علوی ، بزرگ ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ع۸۲۶‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نقشه کشی صنعتی ( نقشه کشی صنعتی ۱)
شبر، محمدحسین ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۰۴‬,‭۲‬,‭‌ش۳۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پاشنگ ریشه یابی واژگان پارسی
پاشنگ ، مصطفی ؛  تهران محور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌پ۲۱۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
غلات در آئینه آمار۶۷/۷۶
تهران وزارت کشاورزی ، معاونت برنامه ریزی و بودجه ، اداره کل آمار و اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۳۳‬,‭۱‬,‭‌غ۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رنگین گل
صائب ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات سخن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران
کاتوزیان ، محمدعلی ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ک۱۲۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9