کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وم‍ری‍ان‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
گ‍اوه‍ا --ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍ول‌
ک‍ت‍اب‌ - ت‍اری‍خ‌
ک‍ش‍اورزی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ف‍ل‍زک‍اری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۰ ق‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
م‍ی‍ک‍رب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ت‍ن‌ آس‍ف‍ال‍ت‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ --ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، ج‍ان‌
ح‍ک‍م‍ت‍ی‌، پ‍روی‍ز
س‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
رب‍ان‍ی‌ چ‍ادگ‍ان‍ی‌، ع‍ذرا
آری‍ن‌ پ‍ور، ی‍ح‍ی‍ی‌
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
دال‌،س‍ون‍د، ۱۸۸۷-۱۹۶۳
م‍اک‍ی‍ن‍ک‍و
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اظم‍ی‌وی‍س‍ری‌، اخ‍ت‍رال‍م‍ل‍وک‌
ف‍ل‍ی‍م‌، ی‍وزف‌
م‍ح‍م‍دی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ال‍ووان‌، م‍اک‍س‌ ادگ‍ار ل‍وس‍ی‍ن‌
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
لاه‍ی‍ج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ب‍ص‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
وح‍ش‍ی‌ب‍اف‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
زوار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ک‍رج‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ق‍ل‍م‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ف‍راه‍ان‍ی‌
ب‍اس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ وک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کتاب : ازکهن ترین دوران تا عصر حاضر
دال ،سوند، ۱۸۸۷-۱۹۶۳ ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۰۲‬,‭د۲۱۹‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بیوشیمی
ربانی چادگانی ، عذرا ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۱۹۲‬,‭ر۳۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار وحشی بافقی
وحشی بافقی ، کمال الدین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰/۸ف‍ا/۸‬,‭و۴۴۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بین النهرین و ایران باستان
مالووان ، ماکس ادگار لوسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۳۵‬,‭‌م۱۶۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیخ صنعان از منطق الطیر عطار
عطار، محمدبن ابراهیم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ع۶۶۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی نو به کشورهای جهان
سازمان جغرافیایی وکارتوگرافی گیتاشناسی ؛  تهران سازمان جغرافیایی وکارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۳‬,‭‌ن۶۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پویش های گیتاشناسی ( اکتشافات جغرافیایی )
گیلبرت ، جان ؛  تهران سازمان جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۹۱‬,‭‌گ۹۲۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری مسکونی ایرانی
معماریان ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۷۲۸‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۶۷۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع فلزکاری
ماکینکو ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۷۱‬,‭‌م۱۶۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خانواده وکودکان گرفتار
قائمی ، علی ؛  [تهران ] امیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭‌ق۳۵۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شکل دادن فلزات =Spanlose Frmgebung
فلیم ، یوزف ؛  تهران باستان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۷۱‬,‭‌ف۸۵۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگشتان گاو و گوسفند
حکمتی ، پرویز ؛  کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۳۶‬,‭۰۸۹۶۵‬,‭‌ح۷۲۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی صنعتی
کاظمی ویسری ، اخترالملوک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۶۰‬,‭۶۲‬,‭‌ک۲۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای آماری در علوم کشاورزی
بصیری ، عبدالله ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۳۰‬,‭۷۲‬,‭‌ب۵۸۱ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از صبا تا نیما
آرین پور، یحیی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶‬,‭آ۴۵۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک و آثار زیست شناختی پرتوها
محمدی ، هوشنگ ؛  [شیراز] دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۵۳۹‬,‭۲‬,‭‌م۳۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طرح و کنترل بتن آسفالتی گرم
توسلی ، محمد ؛  تهران قلم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۶۶‬,‭۸۹۳‬,‭‌ت۸۳۶ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیوان فیاض لاهیجی
لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱/۴ف‍ا/۸‬,‭‌ل۳۳۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پول و ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ؛  [بی جا] مجتبی زمانی فراهانی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۴‬,‭ز۵۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی
سلمی ، محمدبن حسین ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۲‬,‭‌س۶۷۶‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9