کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍لام‍ه‌ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۶۴۸- ۷۲۶ ق‌ .ال‍ب‍اب‌ال‍ح‍ادی‌ ع‍ش‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ه‌ س‍ازی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ - ق‍رن‌۲۰
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(م‍ت‍وس‍طه‌)
ک‍ت‍اب‌ - ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ - ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
اوس‍ت‍ا .س‍ی‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ - ای‍ران‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ار
 
پدیدآور:
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز
ان‍درس‍ن‌، ای‍ان‌
دول‍ت‌آب‍ادی‌، پ‍روی‍ن‌
ف‍اض‍ل‌ م‍ق‍داد، م‍ق‍دادب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ت‍راوای‍ا، ه‍ان‍ری‌،۱۹۱۱
اوس‍ت‍ا .س‍ی‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌( ف‍ارس‍ی‌ - اوس‍ت‍ای‍ی‌)
رب‍ان‍ی‌ چ‍ادگ‍ان‍ی‌، ع‍ذرا
ش‍ه‍ری‍ار،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۵-۱۳۶۷
گ‍ری‍م‍ال‍دی‌، رال‍ف‌
دال‌،س‍ون‍د، ۱۸۸۷-۱۹۶۳
گ‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
آذرپ‍ن‍اه‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ارش‍ال‌،ک‍ات‍ری‍ن‌
م‍ای‍زر
راول‍ی‌،ج‍ن‍ی‍ف‍ر ای‌
داراب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دف‍ت‍رپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
زری‍ن‌:م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ن‍ورپ‍ردازان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ف‍اطم‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍وس‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌؛ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار- اش‍راق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍ع‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اس‍اطی‍ر
پ‍ی‍ش‍روان‌، م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی وچکیده نویسی
راولی ،جنیفر ای ؛ 
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۴۰۲۸‬,‭ر۲۸۴‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کتاب : ازکهن ترین دوران تا عصر حاضر
دال ،سوند، ۱۸۸۷-۱۹۶۳ ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۰۲‬,‭د۲۱۹‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهرتاب
دولت آبادی ، پروین ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭د۷۷۹‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار،محمدحسین ، ۱۲۸۵-۱۳۶۷ ؛  تهران زرین :موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۸۲۵د‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شقایق وبرف
تراوایا، هانری ،۱۹۱۱ ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ت۵۳۳‌ش‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در ریاضیات گسسته
اندرسن ، ایان ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭‌ف‍لا۸۷۱‌ن‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نخستین گامها در المپیادهای ریاضی
دارابی ، ابراهیم ؛  تهران پیشروان ، مبتکران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭۷۶‬,‭د۱۶۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بیوشیمی
ربانی چادگانی ، عذرا ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۱۹۲‬,‭ر۳۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اینترنت
کدن هد، راجرز ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۴۱۴آ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیباتی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭‌گ۴۲۲ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیزیک دانشگاهی
گاینز، جیمز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭‌گ۲۱۷ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی ۱-۲
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۷‬,‭‌م۶۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح باب الحادی عشر
فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭‌ف۱۵۷‌ش‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مقدماتی
آذرپناه ، فریبرز ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۴‬,‭آ۲۸۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک محیط های پیوسته
رحیمیان ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۳۱‬,‭ر۴۲۴‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک حالت جامد
مایزر ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۴۱‬,‭‌م۱۹۶‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران ( ۱۳۲۹-۱۳۵۷ه.ش )
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۴۰۴۵‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اپراتوری پیشرفته (کارور رایانه درجه ۱)
تهران نشر صفار- اشراقی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۲۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گاتها .قدیمی ترین قسمت اوستا
اوستا .سینا .گاهان ( فارسی - اوستایی ) ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی
مارشال ،کاترین ؛  تهران دفترپژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌م۱۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9