کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ای‍ران‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ف‍ورت‍رن‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ظری‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ح‍م‍د(ص‌ )،پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ،۵۳ ق‍ب‍ل‌ ازه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -.ح‍ج‌
ه‍ی‍ت‍ل‍ر ، آدول‍ف‌۱۹۴۵-۱۸۸۹
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ،۱۳۵۸ - - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌.دی‌.آر.م‍پ‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌،ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۱۸ -- -پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ت‍ب‍خ‍ی‍ر و ت‍ع‍رق‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اح‍ادی‍ث‌ خ‍اص‌( م‍واخ‍ات‌ )-ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ارف‍ان‌ - ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ی‍ن‌ ، ج‍ان‌
م‍ع‍ی‍ن‌،م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۰-
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ان‍درس‍ن‌، ای‍ان‌
ک‍چ‍وی‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ظل‍ی‌
اک‍ب‍رزاده‌خ‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ف‍اری‌،ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۴-
م‍ال‍ک‌، م‍ظف‍ر
ام‍ی‍دوار
ک‍رب‍لای‍ی‌ پ‍ازوک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌،م‍ح‍م‍د رض‍ا،۱۳۲۸-
م‍ح‍م‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ه‍دای‍ت‌ پ‍ن‍اه‌،م‍ح‍م‍د رض‍ا،۱۳۴۵-
واث‍ق‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ارت‍ر، راب‍رت‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ح‍ی‍دری‌ ش‍ری‍ف‌ آب‍اد، ح‍س‍ی‍ن‌
ض‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
پ‍وی‍ا گ‍س‍ت‍ر
ح‍م‍ی‍د ص‍ف‍اری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آرون‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌
ن‍ش‍رت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
طرح‌ ن‍و
ام‍ی‍دف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ی‍دری‌ ش‍ری‍ف‌ آب‍اد ، وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ح‍وزه‌
دان‍ش‍ی‍ار
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‌ دراس‍ارت‌ ای‍ران‌ ال‍م‍ع‍اص‍ر و ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ، م‍رک‍ز ال‍دراس‍ات‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ و ال‍دول‍ی‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در ریاضیات گسسته
اندرسن ، ایان ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭‌ف‍لا۸۷۱‌ن‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسطین
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران مکتب دراسارت ایران المعاصر و الثوره الاسلامیه ، مرکز الدراسات الثقافیه و الدولیه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴‬,‭‌خ۲۳۱‌ف‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تقارن مولکولی و نظریه ی گروه
کارتر، رابرت ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۴۱‬,‭۲۲۰۱۵۱۲۲‬,‭‌ک۱۳۷‌ت‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کندوکاو در ماهیت معمایی ایران ( جهانی سازی ، دموکراسی سازی و جامعه شناسی سیاسی ایران )
کچویان ، حسین ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴‬,‭‌ک۳۹۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رسانه ها و دموکراسی
کین ، جان ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۴۴۵‬,‭‌ک۹۷۴ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ظهور نازیسم و استیلای هیتلر
مالک ، مظفر ؛  تهران امیدفردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۴۳‬,‭۰۸۶۰۹۲‬,‭‌م۱۶۵ظ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک نشر نو انگلیسی - فارسی
جعفری ،محمد رضا،۱۳۲۸- ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ج۴۶۲‌ف‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
همگام با پیامبر در حجه الوداع : سفرنامه حج رسول الله ( ص )
واثقی ، حسین ؛  قم نشر دانش حوزه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭و۱۲۷-‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Visual Fortran ویژوال فورترن ]
صفاری ،حمید، ۱۳۵۴- ؛  تهران حمید صفاری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹ف‌/۱۳۳‬,‭‌ص۶۵۷‌ک‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حدیث برادری در سیره نبوی صلی علیه و آله
هدایت پناه ،محمد رضا،۱۳۴۵- ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌ه۴۴۸‌ح‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چه حاصل ؟دانشگاه ،فرهنگ وتوسعه ازدیدگاه دکترمصطفی معین
معین ،مصطفی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی وفرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭‌م۶۸۱‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نامه های عرفانی
محمدی ، علی ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، پژوهشکده فرهنگ و معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۲۵‬,‭‌م۳۵۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزار
اکبرزاده خوبی ، حسین ؛  تهران پویا گستر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۲۶‬,‭۹۰۲۸۵۵‬,‭۱۳۳‌ف‍لا۵‬,‭خ‌۶۸۴ال‍ف‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت
کربلایی پازوکی ، علی ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵‬,‭‌ک۴۳۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مالیات بر ارزش افزوده
ضیائی بیدگی ، محمدتقی ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۲۷۱۴‬,‭‌ض۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چلچله های مهاجر
ظلی ؛  تهران نشرتاریخ ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭ظ۶۱‌چ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده ۲۷ و۲۸اردیبهشت ۱۳۸۲
کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی ؛  تهران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۳‬,‭‌ک۷۴۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جذب آب و تعرق
حیدری شریف آباد، حسین ؛  تهران حسین حیدری شریف آباد ، وزارت جهاد کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۷۱‬,‭۲‬,‭‌ح۹۵۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق تدریس
امیدوار ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۷‬,‭‌ف‍لا۷۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ
حکیمی ، محمود ؛  تهران انتشارات آرون   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۲‬,‭‌ح۷۵۶‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9