مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج
مرور بر اساس :

عنوان
1     پ‍اب‍ره‍ن‍ه‌ه‍ا (م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌)   
2     پ‍ا ب‍ه‌ پ‍ای‌ آف‍ت‍اب‌: گ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا و ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)   
3     پ‍اپ‍ی‍روس‌ ه‍ا(ص‍ورت‌ ح‍س‍اب‌ ه‍ا،ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و اس‍ن‍اد)   
4     پ‍اپ‍ی‍ون‌ = Papillon   
5     پ‍ات‍ان‍ج‍ل‍ی‌   
6     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌   
7     پ‍ادش‍اه‌   
8     پ‍ادش‍اه‍ان‌ ب‍دون‌ ت‍اج‌   
9     پ‍ادش‍اه‌ ف‍ت‍ح‌:ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ارن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌   
10     پ‍ادک‍س‍ت‌ و آی‍ن‍ده‌ رادی‍و   
11     پ‍ادن‍گ‌   
12     پ‍ارادای‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌   
13     پ‍ارادای‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌   
14     پ‍ارادوک‍س‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‍ه‌   
15     پ‍اراگ‍وئ‍ه‌   
16     پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ن‍ه‌ ی‌ ت‍ارت‍ن‌ دول‍ک‍ه‌ ای‌etranychidae)Tetranychus urticae   
17     پ‍اردای‍ان‍ه‍ا   
18     پ‍ارس‍ا   
19     پ‍ارس‍ات‍ری‍ن‌ ب‍ان‍وی‌ ش‍ه‍ر   
20     پ‍ارس‍ای‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌: خ‍اطرات‌ س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌