مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج
مرور بر اساس :

عنوان
1     ش‍اپ‍ورگ‍ان‌: اث‍ر م‍ان‍ی‌ درب‍اره‌ روی‍داده‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ آوان‍وی‍س‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌، اس‍اطی‍ر   
2     ش‍ات‍ک‍ری‍ت‌ ت‍رو ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌   
3     ش‍اخ‍ص‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ س‍ازی‌   
4     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اط س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ق‍رآن‍ی‌   
5     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد   
6     ش‍اخ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌- اس‍لام‍ی‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌   
7     ش‍اخ‌ ن‍ب‍ات‌ ح‍اف‍ظ: ش‍رح‌ غ‍زل‍ه‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍ل‍ف‍ظ واژگ‍ان‌ دش‍وار ...   
8     ش‍اخ‍ه‌ ای‌ از م‍اه‌...   
9     ش‍اخ‍ه‌ه‍ای‌ ش‍وق‌: ی‍ادگ‍ارن‍ام‍ه‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌   
10     ش‍اخ‍ه‌ ی‌ زری‍ن‌   
11     ش‍ادک‍ام‍ان‌ دره‌ ق‍ره‌س‍و   
12     ش‍ادی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ آدم‍ی‍زاد   
13     ش‍ادی‌ ب‍ی‌ دل‍ی‍ل‌   
14     ش‍ادی‌ و ن‍ش‍اط از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌   
15     ش‍ادی‌ و ن‍ش‍اط در م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ اس‍لام‍ی‌   
16     ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و   
17     ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و   
18     ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و   
19     ش‍اع‍ر آی‍ن‍ه‌ه‍ا (ب‍ررس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ و ش‍ع‍ر ب‍ی‍دل‌)   
20     ش‍اع‍رات‌ ف‍ی‌ ع‍ص‍ر ال‍ن‍ب‍وه‌