مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ ب‍ر دخ‍ت‍ران‌ در غ‍رب‌   
2     ت‍أم‍ل‍ی‌ در ت‍ذک‍ره‌ ح‍دی‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ع‍را   
3     ت‍أم‍ل‍ی‌ در م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ ای‍ران‍ی‌: ب‍ح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ م‍درن‍ی‍   
4     ت‍اب‌آوری‌   
5     ت‍اب‍ش‌ ال‍ک‍ت‍رو م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌   
6     ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ض‍خ‍   
7     ت‍اب‌ ش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌:دی‍وان‌ اش‍ع‍ارم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ورش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌   
8     ت‍اب‍ع‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍دولاس‍ی‍ون‌(MTF) در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رواپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌   
9     ت‍اب‍ع‌ گ‍ام‍ا   
10     ت‍اب‍ع‌ه‍ا و رون‍ده‍ای‌ ت‍ن‍اوب‍ی‌   
11     ت‍اب‍ع‍ه‍ای‌ گ‍وی‍ا   
12     ت‍اب‍ل‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍اک‍ئ‍وم‍ت‍ری‌ ای‍ران‌   
13     ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ وس‍ت‍رم‍ان‌   
14     ت‍اب‍وی‌ ع‍ش‍ق‌   
15     ت‍ا ب‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍ه‌ پ‍رواز ب‍رم‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ ح‍م‍ی‍د م‍ح‍ام‍دی‌   
16     ت‍ات‌ن‍ش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: (س‍زج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌)   
17     ت‍ات‍وره‌   
18     ت‍اث‍ی‍رات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌   
19     ت‍اث‍ی‍رات‌ ب‍ر ه‍م‌ ک‍ن‍ش‌ اس‍پ‍ی‍ن‌ م‍دار در ن‍ان‍و س‍ی‍م‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د لای‍ه‌ ای‌   
20     ت‍اث‍ی‍ر ات‍ش‌ س‍وزی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار ج‍ن‍گ‍ل‌ ت‍ن‍وع‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍ف‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍