مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌ ب‍ر دخ‍ت‍ران‌ در غ‍رب‌   
2     ت‍أم‍ل‍ی‌ در ت‍ذک‍ره‌ ح‍دی‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ع‍را   
3     ت‍أم‍ل‍ی‌ در م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ ای‍ران‍ی‌: ب‍ح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ م‍درن‍ی‍   
4     ت‍اب‌آوری‌   
5     ت‍اب‍ش‌ ال‍ک‍ت‍رو م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌   
6     ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ض‍خ‍   
7     ت‍اب‌ ش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌:دی‍وان‌ اش‍ع‍ارم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ورش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌   
8     ت‍اب‍ع‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍دولاس‍ی‍ون‌(MTF) در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رواپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌   
9     ت‍اب‍ع‌ گ‍ام‍ا   
10     ت‍اب‍ع‌ه‍ا و رون‍ده‍ای‌ ت‍ن‍اوب‍ی‌   
11     ت‍اب‍ع‍ه‍ای‌ گ‍وی‍ا   
12     ت‍اب‍ل‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍اک‍ئ‍وم‍ت‍ری‌ ای‍ران‌   
13     ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ وس‍ت‍رم‍ان‌   
14     ت‍اب‍وی‌ ع‍ش‍ق‌   
15     ت‍ا ب‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍ه‌ پ‍رواز ب‍رم‌: ی‍ادن‍ام‍ه‌ ح‍م‍ی‍د م‍ح‍ام‍دی‌   
16     ت‍ات‌ن‍ش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: (س‍زج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌)   
17     ت‍ات‍وره‌   
18     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍رب‍ه‍ب‍ودی‌ ت‍ل‍ف‍ظ   
19     ت‍اث‍ی‍رات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌   
20     ت‍اث‍ی‍رات‌ ب‍ر ه‍م‌ ک‍ن‍ش‌ اس‍پ‍ی‍ن‌ م‍دار در ن‍ان‍و س‍ی‍م‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د لای‍ه‌ ای‌