انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

معرفی کارمندان

تلفن تماس مدرک،محل کار نام و نام خانوادگی ردیف
1421 عضو هیات علمی, رئیس کتابخانه     دکتر علی کاظمی  

1

1423

کارشناس ارشدکتابداری، مدیر داخلی، فهرستنویس ,رابط طرح غدیر و امین

مدینه حسینی نژاد بلکو

2

1424

کارشناس کتابداری، مسئول میز امانت 

محمد پوردیان

3

1424

 کارشناس کتابداری، خدمات فنی ثبت کتب 

مریم احمدی

4

1423

کارشناس کتابداری، خدمات فنی 

تهمینه اکبری

5

1424

کمک کتابدار، میز امانت

مهدی صفرزاده

6

1421

کارشناس انتشارات  

سیده فروغ حسینی برشنه

7

1422

کارشناس روابط بین الملل

زهرا قاسمی  

 

 8


نمایش منابع دیجیتال نمایش منابع دیجیتال

پوشه ها
نمایش 2 نتیجه
مدارک
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نام اندازه
هیچ مدرکی در این پوشه وجود ندارد
نمایش 0 نتیجه

انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا